ព័ត៌មាន​អន្តរជាតិ

Live

តើ​ពេល​ណា​ជា​ពេល​ល្អ​បំផុត​ក្នុង​ការ​ចាប់​ផ្តើម​​អាជីវកម្ម?

ការ​ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម​គឺ​ស្រ​ដៀង​គ្នា​ទៅ​នឹង​ការ​ចាប់ផ្តើម​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​នរណា​ម្នាក់​ដែរ​។ ពេល​ដែល​ល្អ​បំផុត​ក្នុង​ការ​ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម​គឺជា​ពេល​ដែល...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ