លឹ​ម ជា​ឡាយ និង​គៀត សុ​វ​ណ្ណា​ឡា​ង ជា​សង្សារ​នឹង​គ្នា​ឬ ?
ប្រវត្តិ​ខេត្តបាត់ដំបង​ក្នុង​«​សម័យ​លោក​ម្ចាស់​»
ទឹកធ្លាក់​9​ជាន់​ស្រស់​ត្រកាល​លាក់ខ្លួន​ក្នុង​ព្រៃ
កម្សាន្ត ៖ «​វី​ធី​ទប់​កំហឹង​»