យី! ទើបតែ​អាយុ​១២​ទៅ​១៣​ឆ្នាំ​សោះ ដល់​ម៉្លឹង​ហើយ
គ្រាន់តែ​រក្សា​រឿង​សម្ងាត់ក៏​​ប៉ះពាល់​សុខភាពមិន​ធម្មតាដែរ
រក​ឃើញ​ផ្នូរ​សព​បុរាណ​អាយុ​ជាង​3.500​ឆ្នាំ