ស្រាវជ្រាវ

Live

អាទិត្យ​-​ចន្ទ​នាំ​មហា​សំណាង​ដល់​ឆ្នាំ​លាភ​ទាំំ​ង​៥​ហេង​ហេង

តាម​ស្តេច​ហោរ​ចិន​សែ​បាន​អះអាង​ថា នៅ​រង្វង់​ពីរ​ថ្ងៃនេះ​(​អាទិត្យ​-​ចន្ទ ២៦-២៧)​ជា​ថ្ងៃ​មហាលាភ មហា​សំ​ណាង និង​ជា​ថ្ងៃ​មហា​ហេង​នៃ​អ្នក​កើត​ឆ្នាំ​លាភ ថោះ ឆ្លូវ មមែ ជូត...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី




សូម​អរគុណ