ធាត់​ដុះ​ពោះ​លើស​ទម្ងន់​នាំឱ្យ​កុមារ​ប្រ​ឈមខ្លាំង​នឹង​ជំ​ងឺ​ហឺត​ – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ធាត់​ដុះ​ពោះ​លើស​ទម្ងន់​នាំឱ្យ​កុមារ​ប្រ​ឈមខ្លាំង​នឹង​ជំ​ងឺ​ហឺត​

7 ឆ្នាំ មុន