ព្យាករណ៍​បាល់ទាត់​អាល្លឺម៉ង់​ប៊ុនដេស្លីហ្គា​ជុំទី10


ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​អាល្លឺ​ម៉ង់​ប៊ុន​ដេស្លី​ហ្គា​ជុំ​ទី​11នៅ​ចុង​​សប្តាហ៍​នេះ​មាន​8ប្រកួត​។ ក្រុម Koln, Bayern និង Gladbach មាន​សង្ឃឹម​ឈ្នះក្នុង​ទឹក​ដី​។ បញ្ជាក់ ក្រុម​ Leverkusen, Bayern, Dortmund ជាប់​លេង​ឆេម​ពាន​លីក។ ចំណែក​ឯ​ក្រុម Hannover, Schalke ជាប់​លេង​យូ​ហ្វា​ខាប់​។

ថ្ងៃ​សៅរ៍

Bayern(1) V Nurnberg(13)

Bayern 5ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​​គឺ 4-0-1 ស៊ុត​បាល់​​បាន​19គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​1គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​​គឺ​លេង​ស្មើ Napoli 1-1 ចាញ់ Hann over 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ តែឈ្នះ​ Ingolstadt 6-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ខាប់​។

Nurnberg 5ប្រកួត​ក្រៅ​​ផ្ទះគឺ 2-0-3 ស៊ុត​បាល់​បាន​​4គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​6គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់ Wolfsburg 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ស្មើ Stuttgart 2-2 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ Erzgebirge 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​10ប្រកួត Nurnberg ឈ្នះ​1 Bayern ឈ្នះ​5 ស្មើ​4។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-09 Bayern 2-1 Nurnberg
02-10 Nurnberg 1-1 Bayern
11-10 Bayern 3-0 Nurnberg
04-11 Nurnberg 1-1 Bayern

Schalke(3) V Hoffenheim(8)

Schalke 5ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ​ 3-0-2 ស៊ុត​បាល់​បាន​11គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​7គ្រាប់​។ បីប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ Larnaca 5-0 ឈ្នះ Lever kusen 1-0 និង​ឈ្នះ Karlsruher 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ទាំង​បី​ប្រកួត​។

Hoffenhiem 5ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-0-3 ស៊ុត​បាល់​បាន​7គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​6គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​​គឺ​លេង​ចាញ់ Stuttgart 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​​ឈ្នះ Gladbach 1-0 និង​ឈ្នះ Koln 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ។

ប្រវត្តិ​​ជួប​គ្នា​ 6ប្រកួត​គឺ​៖
12-08 Hoffenheim 1-1 Schalke
05-09 Schalke 2-3 Hoffenheim
08-09 Hoffenheim 0-0 Schalke
01-10 Schalke 2-0 Hoffenheim
09-10 Hoffenheim 2-0 Schalke
01-11 Schalke 0-1 Hoffenheim

Stuttgart(5) V Dortmund(7)

Stuttgart 5ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 3-0-2 ស៊ុត​បាល់​បាន​9គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​3គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ Hoffenheim 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ស្មើ Nurnberg 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ​​ Frankfurt 3-0 ក្នុង​ផ្ទះខាប់​។

Dortmund 5ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-0-3 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 2គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​3គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេងចាញ់ Olympiakos 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ Koln 5-0 និង​ឈ្នះ Dresden 2-0 ខាប់​​ក្នុង​ផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​10ប្រកួត Stuttgart ឈ្នះ​3 Dortmund ឈ្នះ5 ស្មើ​2។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ៖
08-09 Dortmund 1-1 Stuttgart
01-10 Stuttgart 4-1 Dortmund
08-10 Stuttgart 1-3 Dortmund
01-11 Dortmund 1-1 Stuttgart

Wolfsburg(11) V Hertha(10)

Wolfsburg 4ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 3-0-1 ស៊ុត​បាល់​បាន​5គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ3គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​លេង​ចាញ់ Leverkusen 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ឈ្នះ Nurnberg 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ បន្ទាប់​មកលេង​ស្មើ Hamburg 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Hertha 5ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 1-2-2 ស៊ុត​បាល់​បាន​6គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​10គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់ Bayern 4-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ស្មើ Mainz 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ Essen 3-0 ខាប់​ក្រៅ​ផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​10ប្រកួត Wolfsburg ឈ្នះ​1 Hertha ឈ្នះ​4 ស្មើ5។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-08 Hertha 2-2 Wolfsburg
02-09 Wolfsburg 2-1 Hertha
02-09 Hertha 0-0 Wolfsburg
03-10 Wolfsburg 1-5 Hertha

Gladbach(2) V Hannover(4)

Gladbach 5ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 4-0-1 ស៊ុត​បាល់​បាន​15គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​3គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Leverkusen 2-2 ក្នុង​ផ្ទះ ចាញ់ Hoffenheim 1-0 បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Heidenheim 0-0 ខាប់ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Hannover 4ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន​2គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​6គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Kopenhagen 2-2 ឈ្នះ Bayern 2-1 តែ​ចាញ់ Mainz 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10ប្រកួត Hannover ឈ្នះ​5 Glad bach ឈ្នះ​3 ស្មើ​2។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-09 Gladbach 5-3 Hannover
05-10 Hannover 6-1 Gladbach
12-10 Gladbach 1-2 Hannover
04-11 Hannover 0-1 Gladbach

Mainz(15) V Bremen(6)

Mainz 5ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 1-0-4 ស៊ុត​បាល់​​បាន​5គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ11គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​​ចាញ់ Augsburg 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ស្មើ​Hertha 0-0 បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ Hannover 1-0 ខាប់​ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Bremen 5ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-2-2 ស៊ុត​បាល់​​បាន​6គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​7គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​​ឈ្នះ Osnabruck 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់ Dortmund 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ ស្មើ Augs​burg 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​10ប្រកួត​ Mainz ឈ្នះ2 Bremen ឈ្នះ​6 ស្មើ​2។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-09 Bremen 3-0 Mainz
02-10 Mainz 1-2 Bremen
09-10 Bremen 0-2 Mainz
02-11 Mainz 1-1 Bremen

ថ្ងៃអាទិត្យ

Koln(12) V Augsburg(16)

Koln 5ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 2-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន​6គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​6គ្រាប់​ដែរ។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ Hannover 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់ Dortmund 5-0 និង​ចាញ់ Hoffenheim 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Augsburg 5ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-2-2 ស៊ុត​បាល់​បាន​4គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​8គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ​ Mainz 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​​ ឈ្នះ​Bremen 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ Leipzig 1-0 ខាប់ក្រៅ​ផ្ទះ​។

ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 5ប្រកួតគឺ៖
08-06 Augsburg 0-2 Koln
01-07 Koln 1-1 Augsburg
02-07 Koln 3-0 Augsburg
05-08 Augsburg 1-3 Koln
02-10 Augsburg 2-0 Koln

Hamburg(17) V K Slautern(14)

Hamburg 5ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 0-2-3 ស៊ុត​បាល់​បាន​7គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​10គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ Freiburg 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ស្មើ Wolfsburg 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ Trier 2-1 ខាប់​ក្រៅ​ផ្ទះ​។

K Slautern 5ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 1-1-3 ស៊ុត​បាល់​បាន​3គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​6គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ Schalke 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ Freiburg 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ និង​បន្ត​ឈ្នះ Frank furt 1-0 ខាប់​ក្រៅ​ផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​10ប្រកួត​ Hamburg ឈ្នះ​6 K Slautern 3 ស្មើ​1។

ជួប​គ្នា​ 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ៖
10-05 K Slautern 0-3 Hamburg
03-06 Hamburg 3-0 K Slautern
10-10 Hamburg 2-1 K Slautern
02-11 K Slautern 1-1 Hamburg

កីឡាអន្តរជាតិ

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ