វិភាគបាល់ទាត់​អ៊ីតាលី​ស៊េរី​Aជុំទី9​ចុងសប្តាហ៍


ការ​ប្រកួត​បាល់​ទាត់​អ៊ីតាលី​ស៊េរី​Aជុំ​ទី​9នៅ​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ​មាន​10ប្រកួត​។ ក្រុម Fioren tina, Udinese រឹង​មាំ​ក្នុង​ផ្ទះ ចំណែក​ឯ Milan និង Juventus មាន​ប្រវត្តិ​មិន​សូវ​ល្អ​ជាមួយ​​ម្ចាស់​ផ្ទះ​។ បញ្ជាក់​ក្រុម ​Milan, Inter, Napoli ជាប់​លេង​ឆេម​ពាន​លីក​។ ចំណែក​ឯ​ Lazio, Udinese ជាប់​លេង​យូ​ហ្វា​ខាប់​។

ថ្ងៃ​សៅរ៍

Roma(9) V Milan(5)

Roma 4ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 2-1-1 ស៊ុត​​បាល់​បាន​​6គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​4គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់ Lazio 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះឈ្នះ​ Palermo 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ តែ​ចាញ់ Genoa 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Milan 3ប្រកួត​​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ​ 1-0-2 ស៊ុត​បាល់​បាន​5គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​8គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ BATE 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ឈ្នះ Lecce 4-3 ក្រៅ​ផ្ទះ និង​ឈ្នះ Parma 4-1 ក្នុង​ផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​10ប្រកួត Roma ឈ្នះ​5 Milan ឈ្នះ​1 ស្មើ​4។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-09 Milan 2-1 Roma
03-10 Roma 0-0 Milan
12-10 Milan 0-1 Roma
05-11 Roma 0-0 Milan

Catania(10) V Napoli(4)

Catania 4ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ​ 2-2-0 ស៊ុត​បាល់​​បាន​4គ្រាប់​​ និង​របូត​វិញ​2គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ Inter 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ ស្មើ​ Fio rentina 2-2 និង​ស្មើ Lazio 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Napoli 4ប្រកួតក្រៅ​​ផ្ទះគឺ 2-1-1 ស៊ុត​បាល់​​បាន​6គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​2គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Bayern 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ស្មើ Cagliari 0-0 ក្រៅ​ផ្ទះ បន្ទាប់​មក​​លេង​ឈ្នះ Udinese 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​10ប្រកួត Napoli ឈ្នះ​4 Catania ឈ្នះ​4 ស្មើ​2។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-09 Catania 0-0 Napoli
03-10 Napoli 1-0 Catania
10-10 Catania 1-1 Napoli
02-11 Napoli 1-0 Catania

Inter(16) V Juventus(2)

Inter 3ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 1-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន​1គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​3គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ Lille 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ឈ្នះ Chievo 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Atalan ta 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Juventus 3ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-2-0 ស៊ុត​បាល់​​បាន​2គ្រាប់​ និង​​របូត​វិញ​1គ្រាប់។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Chievo 0-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ Genoa 2-2 បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ Fioren tina 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​10ប្រកួត​ Juven tus ឈ្នះ​3 Inter ឈ្នះ​4 ស្មើ​3។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-10 Inter 2-1 Juventus
04-10 Inter 2-0 Juventus
10-10 Inter 0-0 Juventus
02-11 Juventus 1-0 Inter

ថ្ងៃ​អាទិត្យ

Siena(11) V Chievo(14)

Siena 3ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 2-0-1 ស៊ុត​បាល់​បាន​5គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​1គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Cagliari 0-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ឈ្នះ Cesena 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Nova ra 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Chievo 3ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 0-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន​1គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​3គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Juventus 0-0 ក្នុង​​ផ្ទះ ចាញ់ Inter 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ និង​ចាញ់ Bologna 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា10ប្រកួត​ Siena ឈ្នះ​5 Chievo ឈ្នះ​4 ស្មើ​1។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួតចុង​ក្រោយ​គឺ​​៖
11-08 Chievo 0-2 Siena
04-09 Siena 0-2 Chievo
09-09 Siena 0-0 Chievo
02-10 Chievo 0-1 Siena

Bologna(17) V Atalanta(12)

Bologna 3ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 0-0-3 ស៊ុត​បាល់​បាន​1គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​7គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ Novara 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ចាញ់ Lazio 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ Chievo 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Atalanta 4ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 2-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន​7គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​7គ្រាប់​ដែរ​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Udinese 0-0 ក្នុង​​ផ្ទះ​ ឈ្នះ Parma 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ បន្ទាប់​មក​​លេង​ស្មើ Inter 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10ប្រកួត​ Bologna ឈ្នះ​2 Atalanta ឈ្នះ​4 ស្មើ​4។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-08 Bologna 0-1 Atalanta
01-09 Atalanta 0-1 Bologna
01-10 Bologna 2-2 Atalanta
05-10 Atalanta 1-1 Bologna

Fiorentina(13) V Genoa(8)

Fiorentina 4ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 2-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន​8គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​4គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Cesena 0-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ស្មើ Catania 2-2 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ចាញ់ Juventus 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Genoa 4ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 1-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន​6គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​8គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Lecce 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ស្មើ Juventus 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ​ Roma 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ ។ ប្រវត្តិ​​ជួប​គ្នា 10ប្រកួត Fiorentina ឈ្នះ​4 Genoa ឈ្នះ​3 ស្មើ​3 ។

ជួប​គ្នា​4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ៖
10-09 Genoa 2-1 Fiorentina
03-10 Fiorentina 3-0 Genoa
09-10 Genoa 1-1 Fiorentina
02-11 Fiorentina 1-0 Genoa

Lecce(19) V Novara(18)

Lecce 4ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 0-0-4 ស៊ុត​បាល់​​បាន​4គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​10គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Genoa 0-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ចាញ់ Milan 4-3 ក្នុង​ផ្ទះ និង​ចាញ់ Palermo 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Novara 4ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ​ 0-1-3 ស៊ុត​បាល់​បាន​4គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​9គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​​គឺ​លេង​ចាញ់ Bologna 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ ចាញ់ Udinese 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Siena 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​។

(ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា)

Parma 4ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 2-0-2 ស៊ុត​បាល់​​បាន​6គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ5គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ​ Napoli 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់ Atalanta 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ និង​ចាញ់ Milan 4-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Cesena 3ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 0-0-3 គ្មាន​ស៊ុត​បាល់​បាន​1គ្រាប់​សោះ តែ​របូត​វិញ​4គ្រាប់។ បី​ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Fiorentina 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ ចាញ់ Siena 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ បន្ទាប់​មក​លេង​​ស្មើ Cagliari 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​។

ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2ប្រកួត​គឺ​៖
10-10 Cesena 1-1 Parma
02-11 Parma 2-2 Cesena

Cagliari(6) V Lazio(3)

Cagliari 4ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 1-3-0 ស៊ុត​បាល់​បាន​7គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​1គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​​ស្មើ Siena 0-0 ស្មើ​ Napoli 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ស្មើ​ Cesena 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Lazio 4ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 3-1-0 ស៊ុត​បាល់​បាន​8គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​4គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Zurich 1-1 ឈ្នះ​ Bologna 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Catania 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​10ប្រកួត Lazio ឈ្នះ​5 Cagliari ឈ្នះ​4 ស្មើ​1។

ជួប​គ្នា​ 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ៖
10-09 Lazio 0-1 Cagliari
03-10 Cagliari 0-2 Lazio
10-10 Lazio 2-1 Cagliari
2-11 Cagliari 1-0 Lazio

Udinese(2) V Palermo(7)

Udinese 3ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 3-0-0 ស៊ុត​បាល់​បាន​7គ្រាប់ តែ​គ្មាន​របូត​វិញសោះ។ បី​ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ Atletico 2-0 ឈ្នះ​ Novara 3-0 ក្នុង​ផ្ទះ តែ​ចាញ់ Napoli 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ។

Palermo 4ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 0-1-3 គ្មាន​ស៊ុត​បាល់​បាន​​1គ្រាប់​សោះ​ តែ​របូត​វិញ​5គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់ Milan 3-0 ចាញ់ Roma 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ​តែ​ឈ្នះ Lecce 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​10ប្រកួត Udinese ឈ្នះ​5 Palermo ឈ្នះ​2 ស្មើ3។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-09 Palermo 1-0 Udinese
03-10 Udinese 3-2 Palermo
10-10 Udinese 2-1 Palermo
02-11 Palermo 0-7 Udinese

កីឡាអន្តរជាតិ

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ