ហាងឆេងប្រាក់រៀលខ្មែរធៀបនឹងប្រាក់យន់ចិន និងយ៉េនជប៉ុនប្រែប្រួលយ៉ាងណា !


រាជធានីភ្នំពេញ៖ សម្រាប់សប្តាហ៍នេះ សូមមកដឹងពីហាងឆេងអត្រាប្តូរប្រាក់រៀលខ្មែរ ធៀបនឹងប្រាក់យន់ចិន និងប្រាក់យ៉េនជប៉ុន ថាតើមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណា ។ ធនា គារជាតិ នៃកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ១៩ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០នេះបានឱ្យដឹងថា ១យន់ចិន ទិញចូល ៥៧៣ រៀល លក់ចេញ ៥៧៩ រៀល ហើយកាលពីថ្ងៃទី ១៧មិថុនា ទិញចូល ៥៧៣ រៀល លក់ចេ ញ ៥៧៩រៀល ខណៈថ្ងៃទី ១៦មិថុនា ទិញចូល ៥៧៣រៀល លក់ចេញ ៥៧៩រៀល និង កាលពីថ្ងៃទី ១៥មិថុនា ទិញចូល ៥៧៤រៀល លក់ចេញ ៥៨០រៀល ។

ទន្ទឹមនេះសម្រាប់អត្រាប្តូរប្រាក់យ៉េនជប៉ុនធៀបនឹងប្រាក់រៀលខ្មែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ គឺ កាលពីថ្ងៃទី ១៩ខែមិថុនា ១០០យ៉េនជប៉ុន ទិញចូល ៣៧៩៩រៀល លក់ចេញ ៣៨៣៧រៀ ល និងកាលពីថ្ងៃទី ១៧មិថុនា ទិញចូល ៣៧៨៤រៀល លក់ចេញ ៣៨២២រៀល ។ ជាមួយ គ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃទី ១៦មិថុនា ១០០យ៉េនជប៉ុន ទិញចូល ៣៧៨២រៀល លក់ចេញ ៣៨២០ រៀល និងកាលពីថ្ងៃទី ១៥មិថុនា ទិញចូល ៣៧៨៧រៀល ហើយលក់ចេញ ៣៨២៥រៀល ៕

Facebook Google Twitter Email

Live

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ