មហាសាវក​ទាំង​៨០​អង្គជា​បណ្តូល​នៃ​សាសនា


អសីតិមហាសាវក ឬ​ហៅ​ថា​មហាសាវក​ទាំង​៨០​អង្គជា​ទិស​ដៅ​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​ឱ្យ​បាន​ទូលំទូលាយ​ធ្វើ​ឱ្យ​លទ្ធិ​នៃ​សាសនា​នេះ​ផ្សាយ​ដល់​មហាជន​យ៉ាង​លឿន​ថា​ជា​ទ្រឹស្តី​នាំ​សត្វលោក​ទៅ​រក​សុខ​សន្តិភាព ។

១- ព្រះ​អ​ញ្ញា​កោ​ណ្ឌ​ញ្ញៈ ២-​ព្រះ​វ​ប្បៈ ៣-​ព្រះ​ភ​ទ្ទិ​យៈ ៤-​មហា​នាម ៥-​អស្ស​ជិ ៦-​នាល​កៈ ៧- ព្រះ​យស ៨-​វិមលៈ ៩-​សុ​ពាហុ ១០-​បុ​ណ្ណ​ជិ ១១-​គ​វ​ម្ប​តិ ១២-​ព្រះ​ឧ​រុ​វេ​លក​ស្សបៈ ១៣-​នទី​ក​ស្សបៈ​១៤-​ព្រះ​គ​យា​ក​ស្សបៈ ១៥-​ព្រះ​សារីបុត្រ ១៦-​ព្រះ​មហាមោគ្គល្លាន ១៧-​មហា​ក​ស្សបៈ ១៨- ព្រះ​មហាកច្ចាយនៈ ១៩-​ព្រះ​មហា​កោ​ដ្ឋិ​កៈ ២០-​ព្រះ​មហា​កប្បិន ២១-​មហា​ចុ​ន្ទ ២២-​ព្រះ​អនុ​រុ​ទ្ធ ២៣- ព្រះ​កង្ខា​រេ​វតៈ ២៤-​ព្រះ​អានន្ទ ២៥-​ព្រះ​ន​ន្ទ​កៈ ២៦-​ព្រះ​ភ​គុ ២៧-​ព្រះ​ន​ន្ទ ២៨-​ព្រះ​កិ​មិ​លៈ ២៩- ព្រះ​ភ​ទ្ទិ​យៈ ៣០-​ព្រះ​រាហុល ៣១-​ព្រះ​សី​វលី ៣២-​ព្រះ​ឧ​បាលី ៣៣-​ព្រះ​ទព្វៈ ៣៤-​ព្រះ​ឧ​ប​សេន​៣៥-​ព្រះ​ខ​ទិ​រ​វ​និ​យ​រេ​វតៈ ៣៦-​ព្រះ​បុ​ណ្ណ​ម​ន្តា​ណិ​បុត្ត ៣៧-​ព្រះ​បុ​ណ្ណ​សុ​នា​បរ​ន្ត​កៈ ៣៨-​ព្រះ​សោ​ណ​កុដិ​ក​ណ្ណៈ ៣៩-​ព្រះ​សោ​ណ​កោ​ឡិ​វី​សៈ ៤០-​ព្រះ​រា​ធៈ ។

៤១-​សុ​ភូ​តិ ៤២-​ព្រះ​អ​ង្គុ​លិ​មា​ល ៤៣- ព្រះ​វក្ក​លិ ៤៤-​ព្រះ​កា​ឡុ​ទាយី ៤៥-​ព្រះ​មហា​ឧ​ទាយី ៤៦-​ព្រះ​បិ​លិ​ន្ទ​វ​ច្ឆៈ ៤៧-​ព្រះ​សោ​ភិតៈ ៤៨- ព្រះ​កុមារ​ក​ស្សបៈ ៤៩-​ព្រះ​រដ្ឋបាល ៥០-​ព្រះ​វ​ង្គី​សៈ ៥១-​ព្រះ​ស​ភិ​យៈ ៥២-​ព្រះ​សេលៈ ៥៣-​ព្រះ​ឧបវានៈ ៥៤-​ព្រះ​មេ​ឃិ​យៈ ៥៥-​ព្រះសាគ​តៈ ៥៦-​ព្រះ​នា​គិតៈ ៥៧-​ព្រះ​ល​កុណ្ឌក​ភ​ទ្ទិ​យៈ ៥៨- ព្រះ​បិ​ណ្ឌោ​ល​ភារ​ទ្វា​ជៈ ៥៩-​ព្រះ​មហា​ប​ន្ថ​កៈ ៦០-​ព្រះ​ចូ​ឡប​ន្ថ​កៈ ៦១-​ព្រះ​ពា​កុ​លៈ ៦២-​ព្រះ​កុ​ណ្ឌ​ធាន ៦៣-​ព្រះ​ទា​រុចី​រិ​យៈ ៦៤-​ព្រះ​យ​សោ​ជៈ ៦៥-​ព្រះ​អ​ជិតៈ ៦៦-​ព្រះ​តិ​ស្សមេ​ត្តេ​យ្យៈ ៦៧- ព្រះ​បុ​ណ្ណ​កៈ ៦៨-​ព្រះ​មេ​ត្ត​គូ ៦៩-​ព្រះ​ធោ​តកៈ ៧០-​ព្រះ​ឧ​ប​សិវៈ ៧១-​ព្រះ​ន​ន្ទ ៧២-​ព្រះ​ហេម​កៈ​៧៣-​ព្រះ​តោ​ទេ​យ្យៈ ៧៤-​ព្រះ​ក​ប្បៈ ៧៥-​ព្រះ​ជ​តុ​ក​ណ្ណិ ៧៦-​ព្រះ​ភ​ទ្រា​វុ​ធៈ ៧៧-​ព្រះ​ឧទយៈ ៧៨​ព្រះ​បោ​សាលៈ ៧៩-​ព្រះ​មោឃ​រាជ ៨០-​ព្រះ​បិ​ង្គិ​យៈ ។

ព្រះ​ថេរៈ​ទាំងឡាយ​នេះ ឈ្មោះ​ថា អសីតិមហាសាវក ឬ​ហៅ​ថា មហាសាវក​ទាំង​៨០​អង្គជា​បណ្តូល​នៃ​សាសនា ។ សាន សារិន

Facebook Google Twitter Email

Live

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ