សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈ ស្តីពីការបិទក្រុមហ៊ុន ស៊ីឃ្យួរឹតាស ស៊ីឃ្យួរឹធី សឺវីស (ខេមបូឌា)​ (PUBLIC ANNOUNCEMENT AS REQUIRED BY LAW: SECURITAS SECURITY SERVICES (CAMBODIA) CO., LTD) – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈ ស្តីពីការបិទក្រុមហ៊ុន ស៊ីឃ្យួរឹតាស ស៊ីឃ្យួរឹធី សឺវីស (ខេមបូឌា)​ (PUBLIC ANNOUNCEMENT AS REQUIRED BY LAW: SECURITAS SECURITY SERVICES (CAMBODIA) CO., LTD)

2 ថ្ងៃ មុន
Picture