គូស្នេហ៍​១គូ​នេះដល់ថ្នាក់នេះផង!

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

គូស្នេហ៍​១គូ​នេះដល់ថ្នាក់នេះផង!

2 ឆ្នាំ មុន

គូស្នេហ៍​សា​សាង​គ្នា ។ បុរស ៈ អូន​សម្លាញ់​តើ​អូន​ស្រឡាញ់​បង​រហូត​ទេ ? នារី ៈ ហេតុ​អី​សួរ​អូន​បែប​នេះ ?…

គូស្នេហ៍​សា​សាង​គ្នា ។
បុរស ៈ អូន​សម្លាញ់​តើ​អូន​ស្រឡាញ់​បង​រហូត​ទេ ?
នារី ៈ ហេតុ​អី​សួរ​អូន​បែប​នេះ ? អូន​ស្រឡាញ់​អស់​១​ជីវិត !
បុរស ៈ ចុះបើ​បង​ស្លាប់​ទៅ !
នារី ៈ បើ​បង​ស្លាប់​ទៅ​អូន​រក​ស្នេហ៍​១​ទៀត
បុរស ៈ ចុះ​មុន​នេះ​អូន​ថា​ស្រឡាញ់​បង​១​ជីវិត​នោះ ?
នារី ៈ ត្រូវ​ហើយ ! បើ​បង​ស្លាប់​បាន​ន័យ​ថា អស់​ជីវិត​ហើយ !
បុរស ៈ អូ​…​មែន !..