បាល់ទាត់​អេ​ស្ប៉ា​ញ​ព្រី​មេ​រ៉ា​លី​ហ្គា​ជុំ​ទី​12 សម្រាប់​ចុង​ស​ប្តា​ហ៏​មាន​8​ប្រកួត ក្រុម​Real M នឹង​យកឈ្នះ​Elche បន្ត​តំណែង​កំពូល​តារាង​ខណៈ​Barcelona,Atletico មាន​ប្រៀប​ជាង​គូប្រកួត


ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​អេ​ស្ប៉ា​ញ​ព្រី​មេ​រ៉ា​លី​ហ្គា​ជុំ​ទី 12 សម្រាប់​ចុង​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ​មាន 8 ប្រកួត​។ ក្រុម Real M នឹង​យកឈ្នះ Eiber បន្ត​តំណែង​កំពូល​តារាង ខណៈ Barcelona, Atletico មាន​ប្រៀប​ជាង​គូប្រកួត ។

បញ្ជាក់ ៖ ក្រុម Atletico, Real M, Barcelona ជាប់​លេង​ឆេ​ម​ពាន​លី​ក ខណៈ Sevilla, Villarreal ជាប់​លេង​យូ​រ៉ូ​ប៉ា​លី​ក ។

ថ្ងៃ​សៅរ៍
Atletico (4) V Malaga (6)
Atletico 5 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 4-1-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 15 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 5 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
11-14 Atletico 4-2 Cordoba
11-14 Malmo 0-2 Atletico
11-14 Sociedad 2-1 Atletico
Malaga 5 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 5 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-14 Malaga 4-0 Vallecano
11-14 Sociedad 0-1 Malaga
11-14 Malaga 2-1 Eibar
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Malaga ឈ្នះ 3 Atletico ឈ្នះ 4 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-12 Atletico 2-1 Malaga
03-13 Malaga 0-0 Atletico
01-14 Malaga 0-1 Atletico
05-14 Atletico 1-1 Malaga
ទស្សនៈ WDW: Atletico ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: Atletico ឈ្នះ 2-0

Eibar (10) V Real M (1)
Eibar 5 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 1-3-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 6 គ្រាប់​ដែរ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-14 Eibar 1-1 Granada
11-14 Vallecano 2-3 Eibar
11-14 Malaga 2-1 Eibar
Real M 5 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 4-0-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 21 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 6 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
11-14 Granada 0-4 Real M
11-14 Real M 1-0 Liverpool
11-14 Real M 5-1 Vallecano
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: Real M ឈ្នះ 2-1
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 2-2

Barcelona (2) V Sevilla (5)
Barcelona 5 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 4-0-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 14 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 1 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
11-14 Barcelona 0-1 Celta
11-14 Ajax 0-2 Barcelona
11-14 Almere 1-2 Barcelona
Sevilla 5 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-0-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 7 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់​ដែរ​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
11-14 Bilbao 1-0 Sevilla
11-14 Sevilla 3-1 Standard
11-14 Sevilla 1-1 Levante
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Sevilla ឈ្នះ 1 Barcelona ឈ្នះ 7 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-12 Sevilla 2-3 Barcelona
02-13 Barcelona 2-1 Sevilla
09-13 Barcelona 3-2 Sevilla
02-14 Sevilla 1-4 Barcelona
ទស្សនៈ WDW: Barcelona ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: Barcelona ឈ្នះ 3-1

Deportivo (17) V Sociedad (15)
Deportivo 5 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 1-1-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 8 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 13 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-14 Espanyol 0-0 Deportivo
11-14 Deportivo 1-2 Getafe
11-14 Cordoba 0-0 Deportivo
Sociedad 5 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 0-2-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 3 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-14 Cordoba 1-1 Sociedad
11-14 Sociedad 0-1 Malaga
11-14 Sociedad 2-1 Atletico
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Sociedad ឈ្នះ 5 Deportivo ឈ្នះ 3 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-10 Sociedad 3-0 Deportivo
03-11 Deportivo 2-1 Sociedad
01-13 Sociedad 1-1 Deportivo
06-13 Deportivo 0-1 Sociedad
ទស្សនៈ WDW: Deportivo ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: Deportivo ឈ្នះ 1-0

ថ្ងៃអាទិត្យ
Vallecano (13) V Celta (7)
Vallecano 5 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 1-1-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 9 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-14 Malaga 4-0 Vallecano
11-14 Vallecano 2-3 Eibar
11-14 Real M 5-1 Vallecano
Celta 5 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-3-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-14 Celta 3-0 Levante
11-14 Barcelona 0-1 Celta
11-14 Celta 0-0 Granada
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Celta ឈ្នះ 2 Vallecano ឈ្នះ 5 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-12 Vallecano 3-2 Celta
04-13 Celta 0-2 Vallecano
11-13 Celta 0-2 Vallecano
04-14 Vallecano 3-0 Celta
ទស្សនៈ WDW: Celta ឈ្នះ 2-1
ទស្សនៈ PD: Celta ឈ្នះ 1-0

Levante (19) V Valencia (3)
Levante 5 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 1-0-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 2 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 15 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-14 Celta 3-0 Levante
11-14 Levante 2-1 Almerre
11-14 Sevilla 1-1 Levante
Valencia 5 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-2-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 8 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 6 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-14 Valencia 3-1 Elche
11-14 Villarreal 1-3 Valencia
11-14 Valencia 0-0 Bilbao
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Levante ឈ្នះ 2 Valencia ឈ្នះ 5 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-12 Levante 1-0 Valencia
03-13 Valencia 2-2 Levante
01-14 Valencia 2-0 Levante
05-14 Levante 2-0 Valencia
ទស្សនៈ WDW: Valencia ឈ្នះ 2-1
ទស្សនៈ PD: Valencia ឈ្នះ 2-0

Elche (18) V Cordoba (20)
Elche 5 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 1-1-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 3 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-14 Valencia 3-1 Elche
11-14 Elche 2-1 Espanyol
11-14 Getafe 0-0 Elche
Cordoba 5 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 0-2-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 4 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 11 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-14 Cordoba 1-1 Sociedad
11-14 Atletico 4-2 Cordoba
11-14 Cordoba 0-0 Deportivo
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Elche ឈ្នះ 3 Cordoba ឈ្នះ 4 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-12 Cordoba 2-0 Elche
09-12 Cordoba 0-1 Elche
09-12 Cordoba 1-0 Elche
02-13 Elche 0-0 Cordoba
ទស្សនៈ WDW: ស្មើ 1-1
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 0-0

Villarreal (8) V Getafe (9)
Villarreal 5 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 2-0-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 7 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 8 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
11-14 Villarreal 1-3 Valencia
11-14 Zurich 3-2 Villarreal
11-14 Espanyol 1-1 Villarreal
Getafe 5 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 0-2-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 5 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 9 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-14 Getafe 0-1 Atletico
11-14 Deportivo 1-2 Getafe
11-14 Getafe 0-0 Elche
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Getafe ឈ្នះ 4 Villarreal ឈ្នះ 4 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-11 Getafe 0-0 Villarreal
03-12 Villarreal 1-2 Getafe
11-13 Villarreal 0-2 Getafe
03-14 Getafe 0-1 Villarreal
ទស្សនៈ WDW: ស្មើ 2-2
ទស្សនៈ PD: Villarreal ឈ្នះ 1-0

កីឡាអន្តរជាតិ

Sponsored News

១១:១១ | ក្នុងស្រុក

លក់ដាច់ខ្លាំងសាហាវអតិថិជនពេញៗហាង ព្រោះតម្លៃផ្អើលទីផ្សារ 279$ តែសមត្ថភាពលំដាប់ A អេមមួយកំប្លេ ថតស្អាតបែប AI បួនគ្រាប់ទំហំ 48MP RAM ក៏ធំ 8GB ROM ក៏ធំ 128GB ថ្មក៏ខ្លាំង 5000mAh (មានវីដេអូ)

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ