អប់រំបណ្តុះគំនិតដល់និស្សិតវ័យក្មេង ពង្រីកចំណេះដឹងឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

អប់រំបណ្តុះគំនិតដល់និស្សិតវ័យក្មេង ពង្រីកចំណេះដឹងឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ

1 អាទិត្យ មុន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ រួមចំណែកក្នុងសហគមន៍អាស៊ានដ៏រស់រវើកជាមួយនឹងការសិក្សាថ្នាក់មធ្យម សិក្សាចំណេះទូទៅ និងថ្នាក់ត្រៀមចូលមហាវិទ្យាល័យដាក់ពាក្យស្នើសុំ ដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ៖ https://go.gov.sg/moe-asean-scholarship-cambodia ។ ឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី…

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ រួមចំណែកក្នុងសហគមន៍អាស៊ានដ៏រស់រវើកជាមួយនឹងការសិក្សាថ្នាក់មធ្យម សិក្សាចំណេះទូទៅ និងថ្នាក់ត្រៀមចូលមហាវិទ្យាល័យដាក់ពាក្យស្នើសុំ ដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ៖ https://go.gov.sg/moe-asean-scholarship-cambodia ។ ឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ៕ ដោយសហការ

Picture
Picture