ទោះយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា


ក្រោយពីបានតាមដានកម្រិតនៃបរិមាណទឹកភ្លៀងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមរួចមកឃើញថា ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នឹងមានខេត្តមួយចំនួនមានភ្លៀង និងមួយចំនួនទៀតមិនម​ានភ្លៀងឡើយ ។ សូមឲ្យបងប្អូនមានការប្រយ័ត្នគ្រប់ពល ទោះជាមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ក៏ដោយ ។

ព្យាករណ៍​ឧតុនិយម

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ