នាង ​Shailine Woodley ត្រូវ​ចាប់ខ្លួនពី​បទ​ប្រឆាំង​ការ​សង់​បំពង់​បង្ហូរ​ប្រេងកាត់​តំបន់​ជនជាតិភាគតិច – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

នាង ​Shailine Woodley ត្រូវ​ចាប់ខ្លួនពី​បទ​ប្រឆាំង​ការ​សង់​បំពង់​បង្ហូរ​ប្រេងកាត់​តំបន់​ជនជាតិភាគតិច

4 ឆ្នាំ មុន