ពិធី​ប្ដូរ​សារលិខិត​ផ្ដល់​មូលនិធិ​ជំនួយ​របស់​ជប៉ុន​នៅ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច

Live

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ