អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ការ​សើច​ចំពោះ​សុខភាព

ការ​សើច​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​ដូច​ជា​ការ​យំ​ដែរ ព្រោះ​វា​អាច​កម្ចាត់​ជាតិពុល​ចេញពី​រាង​កាយ ។ ដោយសារ​តែ​ពេល​សើច​អារម្មណ៍ និង​រាង​កាយ​របស់​អ្នកមាន​ទំនាក់ទំនង​នឹង​គ្នា វា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​សាច់ដុំ​ជា​ច្រើន