គង់ សំបូរ​-​សរ រាជសីហ៍ ត្រៀម​កណ្ដាប់ដៃ​ស្វាគមន៍​កីឡាករ​ថៃ​ថ្ងៃនេះ​