លោកហ៊ុន ម៉ា​ណែ​ត ​៖ កម្ពុជា​មិនមែន​ជា​ប្រទេស​អ្នកមាន​...តែ
រីករាយ​ជាមួយ​កម្មវិធី​ពិសេស​...