រឿងរ៉ាវ​ប្លែក​ៗ​កើតឡើង​នៅ​លើ​ពិភពលោក
ប្រាសាទ​«​សម្បូរ​ព្រៃ​គុក​»​មិនមែន​«​សម្បូរ​ព្រៃ​គុ​ហ៍​ទេ​»
អូស្ត្រាលី​មាន​មនុស្ស​តាំង​លំនៅ​តាំងពី​65.000​ឆ្នាំ​មុន