នាយ​ហុងដា មាន​ស្រី​ក្មេង​តាម​ស្នេហ៍
មហានក្ខត្តសម័យទាំង3របស់ព្រះបរមគ្រូកើតមាននៅថ្ងៃនេះ
ប្រភព​ទេសចរណ៍​បង្កប់​ដោយ​គ្រោះថ្នាក់​បំផុត​លើ​លោក
កម្រង​រូបភាពអ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នាលើ​ពិភព​លោក