គុណ​ស​ម្ប​តិ្ត​ព្រះ​សារីបុត្រ​សមជា​អ្នកការទូត – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

គុណ​ស​ម្ប​តិ្ត​ព្រះ​សារីបុត្រ​សមជា​អ្នកការទូត

1 ឆ្នាំ មុន

ព្រះ​សារីបុត្រ​មានគុណ​សម្បត្តិ​សមជា​អ្នកការទូត​ណាស់ គឺជា​អ្នក​នាំ​សេចក្តី​ទៅ​ប្រាប់​ដល់​ផ្នែក​ទាំង​ពីរ បាន​ដល់​ពុទ្ធចក្រ និង​អាណាចក្រ​ឱ្យ​ប្រព្រឹត្ត​ដោយ​ល្អ ។ ព្រះ​សារីបុត្រ​ជា​អ្នក​ប្រកបដោយ​អង្គ​៥​ប្រការ​សមគួរ​ដល់​ការ​ធ្វើ​ជា​ទូត​គឺ ១-​ចេះ​ទទួល​ស្តាប់​ដោយ​ខ្លួនឯង ២-​ចេះ​ញុំ​ា​ង​អ្នក​ដទៃ​ឱ្យ​ព្រម​ស្តាប់​ខ្លួន ៣-​រៀន​យក​ដោយ​ល្អ ៤-​ចង​ចាំ​ទុក​បាន​ល្អ…

ព្រះ​សារីបុត្រ​មានគុណ​សម្បត្តិ​សមជា​អ្នកការទូត​ណាស់ គឺជា​អ្នក​នាំ​សេចក្តី​ទៅ​ប្រាប់​ដល់​ផ្នែក​ទាំង​ពីរ បាន​ដល់​ពុទ្ធចក្រ និង​អាណាចក្រ​ឱ្យ​ប្រព្រឹត្ត​ដោយ​ល្អ ។

ព្រះ​សារីបុត្រ​ជា​អ្នក​ប្រកបដោយ​អង្គ​៥​ប្រការ​សមគួរ​ដល់​ការ​ធ្វើ​ជា​ទូត​គឺ ១-​ចេះ​ទទួល​ស្តាប់​ដោយ​ខ្លួនឯង ២-​ចេះ​ញុំ​ា​ង​អ្នក​ដទៃ​ឱ្យ​ព្រម​ស្តាប់​ខ្លួន ៣-​រៀន​យក​ដោយ​ល្អ ៤-​ចង​ចាំ​ទុក​បាន​ល្អ ៥-​ជា​អ្នក​យល់​ដឹង​ដោយ​ល្អ​សព្វ​កិច្ចការ​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ដទៃ​បាន​ដឹងផង ឆ្លាត​ក្នុង​អំពើ​ដែល​ជា​ប្រយោជន៍ និង​មិនជា​ប្រយោជន៍ មិន​បង្ក​ការ​ឈ្លោះ​វិវាទ ជា​អ្នកមាន​បញ្ញា​ល្អ និង​ទទួល​រាក់ទាក់ ។

នេះ​ជា​គុណសម្បត្តិ​ផ្នែក​ការទូត​ដែល​មាន​ក្នុង​ព្រះ​សារីបុត្រ និង​មានគុណ​សម្បត្តិ​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ការ​លើក​ស្ទួយ​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា ។ សាន សារិន