បាល់​ទាត់ចម្រុះ​តំបន់អឺរុបសម្រាប់​រាត្រីថ្ងៃ​ចន្ទ មាន 15 ប្រកួត ក្រុម ​Aston Villa ត្រូវការ​ឈ្នះ Sunderland ដើម្បីរស់​ខណៈ Betis​,Benfica​, Monaco​, A-Lustenau​, Inter turku

ការ​​ប្រកួត​បាល់​​ទាត់​ចម្រុះ​​តំបន់​​អឺរ៉ុប​​សម្រាប់​​រាត្រី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​​នេះ​មាន​ 15 ប្រកួត ​។ ក្រុម​ Aston Villa  ត្រូវ​ការ​ឈ្នះ Sunderland ដើម្បី​រស់ ខណៈ​ Betis , Monaco, Benfica និង A-Lustenau ជា​ជម្រើស​ល្អ ។

Aston Villa (17) V Sunderland (15)
Aston Villa 17 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 4-5-8 ​ស៊ុត​បាល់បាន 16 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​25 គ្រាប់ ​។ ​3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​ឈ្នះ Stoke 3-1 ក្រៅ​​​ផ្ទះ ​​ស្មើ Fulham 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ ​បន្ទាប់​មក​លេង​ចាញ់ Man Utd 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ​។
Sunderland 17 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ ​​4-4-9 ស៊ុត​បាល់​បាន ​20 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​28 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​​ចាញ់ Chelsea 2-1 ឈ្នះ Newcastle 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ និង​​​​​​ឈ្នះ Everton 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា ​10 ប្រកួត​ Aston Villa ឈ្នះ 2 Sunderland ឈ្នះ ​4 ស្មើ 4 ។
ជួបគ្នា ​4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ៖
11-11​ Aston Villa 0-1 Sunderland
10-11​ Sunderland 2-2 Aston Villa
04-12​ Aston Villa 0-0 Sunderland
11-12​ Sunderland 0-1 Aston Villa

ទស្សនៈWDW: ស្មើ 1-1
​ទស្សនៈPD : ស្មើ 1-1
អេស្ប៉ាញ​ព្រី​មេ​រ៉ា​លី​ហ្គា
Betis (7) V Deportivo (17)
Betis 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 7-4-5 ​ស៊ុត​បាល់បាន 22 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​17 គ្រាប់ ​។ ​3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​ឈ្នះ Granada 5-1 ក្រៅ​​ផ្ទះ ​​ស្មើ Sevilla 3-3 ក្នុង​ផ្ទះ ​បន្ទាប់​មក​លេង​ចាញ់ Real M 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ​។
Deportivo លេខ 4 បាត​​តារាង​កំពុង​​ប្រឹង​​ត្រដរ​រស់ ។ 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ ​​2-5-9 ស៊ុត​បាល់​បាន ​22 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​39 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​​ឈ្នះ Zaragoza 3-2   ក្នុង​​ផ្ទះ ឈ្នះ Levante 4-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Bilbao 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា ​10 ប្រកួត​ Betis ឈ្នះ 3 Deportivo ឈ្នះ ​4 ស្មើ 3 ។
ជួបគ្នា ​4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ៖
02-08 Betis 0-1 Deportivo
11-08 Betis 0-3 Deportivo
03-09 Deportivo 1-1 Betis
12-12 Deportivo 2-3 Betis

ទស្សនៈWDW: ស្មើ 1-1
​ទស្សនៈPD : Betis ឈ្នះ 1-0
ឆែក​លីក
Brno (13) V Ostrava (12)
Brno 11 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 5-1-5 ​ស៊ុត​បាល់​បាន 18 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​18 គ្រាប់ដែរ ​។ ​3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​ចាញ់​ Jihlava 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ​​ឈ្នះ Olomouc 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ ​តែ​​​ចាញ់​​Liberec 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ​។
Ostrava 12 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ ​​2-3-7 ស៊ុត​បាល់​បាន ​11 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​19 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​​ចាញ់ Boleslav 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ចាញ់​​ Sparta 1-0 តែ​​ឈ្នះ Jihlava 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា ​10 ប្រកួត​ Ostrava ឈ្នះ 3 Brno ឈ្នះ ​2 ស្មើ 5 ។
ជួបគ្នា ​4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ៖
03-10 Brno 1-1 Ostrava
08-10 Ostrava 3-0 Brno
11-10 Brno 0-2 Ostrava
10-12 Ostrava 1-1 Brno

ទស្សនៈWDW: Brno ឈ្នះ​ 2-0
​ទស្សនៈPD : Ostrava ឈ្នះ 1-0
ដាណឺម៉ាក​ស៊ុប​ពើរ​លីក
Midtjylland (7) V Aalborg (4)
Midtjylland 14 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 5-7-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 21 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​17 គ្រាប់ ​។ ​3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​ឈ្នះ Sonderjyske 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ​​ឈ្នះ Horsens 5-2 ក្នុង​ផ្ទះ ​និង​ឈ្នះ ​Esbjerg 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ​។
Aalborg 14 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ ​​6-2-6 ស៊ុត​បាល់​បាន ​26 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​22 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​​ឈ្នះ Silkeborg 1-0 ក្នុង​​ផ្ទះ ឈ្នះ​​ Odense 4-3 ក្រៅ​ផ្ទះ ​បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ ​Kopenhagen 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា ​10 ប្រកួត​ Aalborg ឈ្នះ 5 Midtjylland  ឈ្នះ ​4 ស្មើ 1 ។
ជួបគ្នា ​4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ៖
11-11 Midtjylland 1-3 Aalborg
04-12 Aalborg 1-2 Midtjylland
08-12 Aalborg 3-0 Midtjylland
11-12 Aalborg 1-3 Midtjylland

ទស្សនៈWDW: ស្មើ 1-1
​ទស្សនៈPD :ស្មើ 1-1
បារាំង​ D2
Sedan (19) V Monaco (1)
Sedan លេខ 2 បាត​តារាង​កំពុង​ប្រឹង​ត្រដរ​រស់ ។ 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 4-5-7 ​ស៊ុត​បាល់​បាន 21 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​23 គ្រាប់ ​។ ​3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​ស្មើ​​ Lens 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ ​​ឈ្នះ Ajaccio 4-1 ក្នុង​ផ្ទះ ​បន្ទាប់​មក​លេង​​ស្មើ ​​​Le Havre 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ​។
Monaco 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ ​​10-4-2 ស៊ុត​បាល់​បាន ​25 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​12 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​​ស្មើ Niort 1-1 ក្នុង​​ផ្ទះ ឈ្នះ​ Auxerre 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ និង​​​​​ឈ្នះ Clermont 4-0 ក្នុង​ផ្ទះ ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា ​10 ប្រកួត​ Monaco ឈ្នះ 5 Sedan ឈ្នះ ​2 ស្មើ 3 ។
ជួបគ្នា ​4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ៖
07-11 Sedan 4-1 Monaco
10-11 Monaco 2-2 Sedan
03-12 Sedan 2-2 Monaco
12-12 Monaco 3-1 Sedan

ទស្សនៈWDW: Monaco ឈ្នះ​ 1-0
​ទស្សនៈPD : Monaco ឈ្នះ 2-0
អាល្លឺម៉ង់D2
Cottbus (8) V K Slautern (3)
Cottbus 15 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 7-5-3 ​ស៊ុត​បាល់​បាន 21 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​13 គ្រាប់ ​។ ​3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​ស្មើ​​ 1860 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ​​ចាញ់​​ Bochum 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ ​និង​ចាញ់ ​Dresden 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ​។
K Slautern 15 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ ​​5-7-3 ស៊ុត​បាល់​បាន ​17 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​15 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​​ឈ្នះ Koln 3-0 ក្នុង​​ផ្ទះ ស្មើ​ Erzgebirge 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ​​​បន្ទាប់​មក​លេង​​ឈ្នះ Paderborn 3-0 ក្នុង​ផ្ទះ ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា ​10 ប្រកួត​ Cottbus ឈ្នះ 1 K Slautern ឈ្នះ ​8 ស្មើ 1 ។
ជួបគ្នា ​4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ៖
03-03 Cottbus 1-3 K Slautern
10-09 Cottbus 1-2 K Slautern
03-10 K Slautern 4-1 Cottbus
11-12 K Slautern 1-0 Cottbus

ទស្សនៈWDW: K Slautern ឈ្នះ​ 1-0
​ទស្សនៈPD :ស្មើ 1-1
ព័រ​ទុយ​ហ្គាល់លីក
Maritimo (8) V Benfica (1)
Maritimo 13 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 3-8-2 ​ស៊ុត​បាល់បាន 12 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​12 គ្រាប់​ដែរ ​។ ​3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​ឈ្នះ Setubal 4-2 ក្រៅ​​ផ្ទះ ​​ស្មើ Ferreira 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ ​បន្ទាប់​មក​លេង​ចាញ់ Nacional 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ​។
Benfica 13 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ ​​11-2-0 ស៊ុត​បាល់​បាន ​32 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​8 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​​ស្មើ Ferreira 1-1  ឈ្នះ Lisbon 2-0 ក្នុង​​​ផ្ទះ​ ​តែ​ចាញ់​​​ Fenerbahce 1-0 ក្រៅ​​ផ្ទះ ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា ​10 ប្រកួត​ Benfica ឈ្នះ 8 Maritimo ឈ្នះ ​1 ស្មើ 1 ។
ជួបគ្នា ​4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ៖
12-11 Maritimo 0-1 Benfica
02-12 Benfica 3-0 Maritimo
04-12 Benfica 4-1 Maritimo
12-12 Benfica 4-1 Maritimo

ទស្សនៈWDW: Benfica ឈ្នះ​ 3-0
​ទស្សនៈPD : Benfica ឈ្នះ​ 1-0
ហ្វាំង​ឡង់​វេកូស្លីហ្គា
Inter Turku (11) V Jaro (4)
Inter Turku បើក​រដូវកាល​ថ្មី​ 1 ប្រកួត​គឺ 0-0-1 គ្មាន​ស៊ុត​បាល់​បាន 1 គ្រាប់​​សោះ តែ​របូត​វិញ​ 1 គ្រាប់​​ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​​ឈ្នះ Vakp 9-0 ស្មើ RoPS 2-2 បន្ទាប់​មក​លេង​ចាញ់​ MYPA 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ទាំង​បី​ប្រកួត​​ ។
Jaro បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​ 1 ប្រកួតគឺ 1-0-0 ស៊ុត​បាល់បាន ​2 គ្រាប់ និងរបូត​វិញ 1 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​ស្មើ TPS 1-1 ចាញ់ Helsinki 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ​តែ​ឈ្នះ Kuopion 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ ។ ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​ 10 ប្រកួត​ Jaro ឈ្នះ ​1 Inter Turku ឈ្នះ 8 ស្មើ 1 ។
ជួបគ្នា ​4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ៖
03-12​ Jaro 2-3 Inter Turku
05-12​ Jaro 0-1 Inter Turku
06-12​ Inter Turku 1-1 Jaro
08-12​ Inter Turku 3-1 Jaro

ទស្សនៈWDW: Inter Turku ឈ្នះ​ 2-1
​ទស្សនៈPD : Inter Turku ឈ្នះ​ 1-0 
Helsinki (3) V MYPA (2)
Helsinki បើក​រដូវកាល​ថ្មី​ 1 ប្រកួត​គឺ 1-0-0 ​ស៊ុត​បាល់​បាន 2 គ្រាប់​​ តែ​គ្មាន​​​របូត​វិញ​ ​1​គ្រាប់​សោះ​​ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​​ឈ្នះ Jaro 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ ឈ្នះ​ Honka 2-0 តែ​ចាញ់​ RoPS 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ។
MYPA បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​ 2 ប្រកួតគឺ 1-1-0 ស៊ុត​បាល់បាន ​2 គ្រាប់ និងរបូត​វិញ 1 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​ចាញ់​ Honka 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ ស្មើ ​Kuopion 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ​បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ​ Inter Turku 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ ។ ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​ 10 ប្រកួត​ MYPA ឈ្នះ ​3 Helsinki ឈ្នះ 5 ស្មើ 2 ។
ជួបគ្នា ​4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ៖
07-12 Helsinki 1-1 MYPA
09-12 MYPA 1-4 Helsinki
02-03 Helsinki 2-0 MYPA
03-13 MYPA 1-0 Helsinki

ទស្សនៈWDW: Helsinki ឈ្នះ​ 2-0
​ទស្សនៈPD : Helsinki ឈ្នះ​ 3-0
អៀរ​ឡង់​ប្រឺមីញ៉េ​លីក
St Patrick (3) V Bohemians (9)
St Patrick 5 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 3-1-1 ​ស៊ុត​បាល់បាន 9 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​3 គ្រាប់​ ​។ ​3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​ឈ្នះ Shelbourne 4-0 ឈ្នះ​ Sligo 2-0 ​បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Derry 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ទាំង​បី​ប្រកួត ​។
Bohemians 3 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ ​​1-0-2 ស៊ុត​បាល់​បាន ​3 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​4 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​​ចាញ់​ Limerick 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ចាញ់​​ Dundalk 2-0 តែ​ឈ្នះ ​Bray 3-2 ក្នុង​​​​ផ្ទះ ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា ​10 ប្រកួត​ Bohemians   ឈ្នះ 1 St Patrick ឈ្នះ ​4 ស្មើ 5 ។
ជួបគ្នា ​4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ៖
10-11 Bohemians 0-0 St Patrick
03-12 Bohemians 0-0 St Patrick
06-12 St Patrick 2-1 Bohemians
09-12 Bohemians 2-3 St Patrick

ទស្សនៈWDW: គ្មាន
​ទស្សនៈPD :គ្មាន
Bray (11) V Cork City (8)
Bray 4 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 1-1-2 ​ស៊ុត​បាល់​បាន 3គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​7 គ្រាប់​​ ​។ ​3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​ចាញ់​ Shanrock 7-0 ក្រៅ​​ផ្ទះ ​​ចាញ់​​ Limerick 4-0 ក្នុង​ផ្ទះ ​និង​ចាញ់​​​ Bohemians 3-2 ក្រៅ​ផ្ទះ ​។
Cork City 5 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ ​​0-3-2 ស៊ុត​បាល់​បាន ​2 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​6 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​​ស្មើ Shelbourne 1-1 ស្មើ ​Shamrock 2-2 ក្នុង​​​ផ្ទះ​ ​បន្ទាប់​មក​លេង​ចាញ់​​​​​ Dundalk 2-0 ក្រៅ​​ផ្ទះ ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា ​10 ប្រកួត​ Bray ឈ្នះ 1 Cork City ឈ្នះ ​7 ស្មើ 2។
ជួបគ្នា ​4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ៖
10-09 Bray 3-2 Cork City
03-12 Cork City 1-1 Bray
06-12 Bray 0-3 Cork City
09-12 Cork City 2-0 Bray

ទស្សនៈWDW: គ្មាន
​ទស្សនៈPD :គ្មាន
អ​ូរ​ទ្រីស​ D1
A Lustenau (2) V Horn (8)
A Lustenau 15 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 9-4-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 34 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​15 គ្រាប់​​ ​។ ​3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​ចាញ់​ Kapfenberg 2-1 ក្រៅ​​ផ្ទះ ​​ចាញ់​​ Hartberg 3-1 ក្នុង​ផ្ទះ ​និង​ចាញ់​​​ Altach 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ​។
Horn 14 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ ​​3-3-8 ស៊ុត​បាល់​បាន ​15 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​27 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​​ចាញ់​ Kapfenberg 3-0 ក្នុង​​​ផ្ទះ ​ចាញ់​​ Kapfenberg 2-1 ម្តង​ទៀត​​ក្រៅ​​​​​ផ្ទះ​ ​បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ​​​​​ Grodig 1-1 ក្នុង​​
ផ្ទះ ​។
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា ​3ប្រកួត​គឺ៖
08-12​ Horn 0-3 A Lustenau
10-12​ A Lustenau 4-1 Horn
03-13​ Horn 5-0 A Lustenau

ទស្សនៈWDW: គ្មាន
​ទស្សនៈPD :គ្មាន
ស៊ុយ​អែត​ស៊ុប​ពើ​រ​​អេតាន
Brage (8) V Lyungskile (15)
Brage ​3​ ​ប្រកួត​​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​​គឺ 1-1-1 ​ស៊ុត​បាល់បាន 2 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​1 គ្រាប់​ ​។ ​3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​ឈ្នះ Angelholm 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ស្មើ ​Ostersunds 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ ​បន្ទាប់​មក​លេង​ចាញ់​ Orgryte 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​​ ​។
Lyungskile 3 ប្រកួត​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​គឺ ​​0-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន ​1 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​3 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​​ស្មើ Hammarby 0-0 ក្នុង​​ផ្ទះ ចាញ់​​ Falkenberg
2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ​និង​ចាញ់​​ Assyriska 1-0 ក្នុង​​​​ផ្ទះ ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា ​8 ប្រកួត​ Brage ឈ្នះ 1 Lyungskile ឈ្នះ ​3 ស្មើ 4 ។
ជួបគ្នា ​4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ៖
06-11 Brage 1-1 Lyungskile
10-11 Lyungskile 1-2 Brage
05-12 Brage 1-1 Lyungskile
09-12 Lyungskile 1-1 Brage

ទស្សនៈWDW: Brage ឈ្នះ​ 2-0
​ទស្សនៈPD : គ្មាន
Orebro (3) V Varberg (12)
Orebro 3 ប្រកួត​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​​គឺ 2-0-1​ស៊ុត​បាល់បាន 6 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​2 គ្រាប់​ ​។ ​3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​ឈ្នះ Varnamo 2-0 ឈ្នះ​ Sundsvall 3-0 ក្នុង​ផ្ទះ ​តែ​ចាញ់​​​ Hammarby 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​​ ។
Varberg 3 ប្រកួត​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​គឺ ​​1-0-2 ស៊ុត​បាល់​បាន ​4 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​7 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​​ឈ្នះ​ GAIS 3-1 ក្នុង​​​ផ្ទះ ចាញ់​​ Jonkoping 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ និង​ចាញ់​​​ Sundsvall 4-0 ក្នុង​​​​ផ្ទះ ​។
(ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា)

ទស្សនៈWDW: Orebro ឈ្នះ​ 2-0
​ទស្សនៈPD : គ្មាន
Jonkoping (4) V Angelholm (14)
Jonkoping  3 ប្រកួត​បើក​រដូវ​កាល​​ថ្មី​គឺ ​​2-0-1 ស៊ុត​បាល់បាន 6 គ្រាប់ ​និងរបូត​វិញ ​​3 គ្រាប់​​។ ​3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​​ឈ្នះ Sundsvall 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ឈ្នះ Varberg 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​​ តែចាញ់ Degerfers 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។
Angelholm 3 ប្រកួត​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​គឺ ​0-2-1 ស៊ុត​បាល់បាន ​1 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ ​3 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺលេង​ចាញ់ Brage 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ ស្មើ Landskrona 0-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ​និង​ស្មើ GAIS 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ ។ ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា ​10 ប្រកួត​ Angelholm ឈ្នះ ​5 Jonkoping ឈ្នះ 3 ស្មើ 2 ។
ជួបគ្នា ​4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ៖
05-11​ Angelholm 2-4 Jonkoping
09-11​ Jonkoping 3-0 Angelholm
05-12​ Jonkoping 2-2 Angelholm
09-12​ Angelholm 2-2 Jonkoping
ទស្សនៈWDW: Jonkoping ឈ្នះ​ 2-0
​ទស្សនៈPD : គ្មាន

ការ​បាល់ទាត់​ចម្រុះ​តំបន់​អឺរ៉ុប​សម្រាប់​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ មាន 5 ប្រកួត ។ Juventus មាន​ប្រៀប​ជាង Fiorentina ខណៈ Brest សង្ឃឹម​យកឈ្នះ​ក្រុម Auxerre ក្នុង​ទឹកដី ។

ទីលាន Silverstone នឹង​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រណាំង​ម៉ូតូ​ជី​ភី British Moto Grand Prix នៅ​ប្រទេស​អង់គ្លេស​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១៥ និង​២០១៦ ។ ក្រោយ​ពី​បាន​បាត់បង់​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍

កំពូល​កីឡាការិនី​ល្បីឈ្មោះ​លំដាប់​ពិភពលោក​របស់​ដា​ណឺ​ម៉ាក​ការ៉ូ​លី​ន វ៉ូ​នី​អាក​គី បាន​គេច​ផុត​ពី​សំណាងអាក្រក់​ដូច​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ​ដោយ​បាន​ឆ្លង​ផុត​ជុំ​ទី​១ ព្រឹត្តិការណ៍​វាយ​កូន​បាល់

​ជើងឯក​ប្រដាល់​ទម្ងន់ Light Heavyweight ជាតិ​រុ​ស្ស៊ី Sergey Kovalev នឹង​ឡើង​បង្ហាញខ្លួន​នៅ​លើ​សង្វៀន​ប្រទេស​កា​ណា​ដា នា​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែមីនា​នេះ ដោយ​ជួប​ជាមួយ​កំពូល​អ្នក​ប្រើ​

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​អង់គ្លេស​ឆេ​ម​ពាន​ស៊ី​ប​ជុំ​ទី 35 សម្រាប់​រាត្រី​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ មាន 4 ប្រកួត​។ ក្រុម Norwich រឹង​មាំ​ក្នុង​ទឹកដី ខណៈ​ក្រុម Birmingham រំពឹង​រកបាន 3 ពិន្ទុ ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ Blackpool ។

Copyright © 2010 Koh Santepheap Daily, All rights reserved.
Email: info@kspg.co | Online Advertise: ads@kspg.co | Phone: 023 987 118
Hosted by